ارزیابی رضایت کارکنان در 10 صنعت

«رضایت» کارکنان 10 حوزه صنعتی با انجام تحقیقات دانشگاهی و نظرسنجی از 1731 نفر شاغل در شرکت های مختلف سنجیده شد. نتایج این بررسی از وضعیت 11 شاخص نیروی انسانی در پایان سال 1401 نشان می دهد که کمترین رتبه کارکنان به شاخص «حقوق و مزایا» و بیشترین به «تعهد عاطفی» تعلق گرفته است.

ارزیابی رضایت کارکنان در 10 صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top