در بهار 1402 چند خودرو وارد کشور شد؟

در سه ماهه اول سال 1402آمار انواع خودروهای وارداتی به کشور تحت ردیف تعرفه 8703عدد 241 دستگاه و ارزش 5.6 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است 517.95 دبه صورت نقدی و 452.03 درصد ارزش دلاری مشاهده شد.

بیشتر خودروهای وارداتی “آمبولانس” و سواری با برند ” ZOTYE “، “چانگان” و “بنز”.

در بررسی اطلاعات واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن ماه 1401 در حالی که 31 خرداد سال 1402مشاهده می شود که شمارش 246 ارزش دستگاه خودرو 5.4 میلیون ها دلار به کشور سرازیر شده است. در این مدت اکثر خودروهای وارد شده به کشور توسط شرکت «پارس خودرو» انجام شده است. 90 ارزش دستگاه خودرو 966 هزار دلار که سهمی معادل 17.96 درصد از ارزش را تشکیل می دهد 36.59 شامل درصد کل تعداد خودروها می شود.

در این مدت عمده خودروهای سواری توسط شرکت پارس هودرو با 90 دستگاه خودرو به ارزش 966 هزار دلار وارد کشور شده که سهم 17.96 درصدی ارزش و 36.59 درصدی از کل خودروها را شامل می شود.

در جایگاه دوم و چهارم شرکت های «پاکرو سبز قشم» و «مهندسی مانی مهر آب خاک» قرار دارند.

· 768 سواری در طول مراحل آزادسازی

از اول بهمن 1401 در حالی که 31 هورداد 1402بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، 768 هزینه دستگاه خودرو 12.5 میلیون ها دلار به دلیل عدم دریافت مجوز آزادسازی، عدم صدور کد رهگیری بانکی یا عدم پرداخت هزینه ورودی در حال رسیدگی است. از این تعداد خودرو، بیشترین مقدار از نظر ارزشی متعلق به «شرکت بازرگانی و پشتیبانی بین المللی کرمان خودرو» است. 300 دستگاه سهمی از 48 درصد ارزش و 39 این درصدی از تعداد خودروهای سواری در طی مراحل ترخیص است.

سپس «شرکت سایپا» با 327 ماشین و دستگاه اشتراک گذاری 29 درصد ارزش و 43 درصد از تعداد و «کوشا خودرو نگین بازرگان» با 53 دستگاه ماشین، با سهام 9 درصد ارزش و 7 درصد عدد در درجه دوم و سوم است.

بیشترین خودروهای سواری طی مراحل ترخیص در دوره مورد بررسی به ترتیب متعلق به شهید باهنر بندرعباس، غرب تهران و امور واردات تهران با سهام بوده است. 48، 30 و 7 درصدی از ارزش دلاری خودروها بود.

در بهار 1402 چند خودرو وارد کشور شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top