فرهنگ دیجیتال – مدیر پارس


فرهنگ دیجیتال به محیط کاری اطلاق می شود که تحت تأثیر ابزارها و فناوری های دیجیتال شکل گرفته و دوباره ادغام شده است. این همان بازتعریف مدل فرهنگ سازمانی در سایه تحول دیجیتال در آغاز هزاره سوم است.

در شرکت هایی با فرهنگ دیجیتال پیشرفته، کارمندان از ابزارهای دیجیتال برای برقراری ارتباط و هماهنگی با یکدیگر استفاده می کنند. به عبارت دیگر ارتباطات سازمانی و هماهنگی سازمانی تحت تأثیر ابزارهای دیجیتالی است. نوآوری و خلاقیت مبتنی بر فناوری حرف اول را در این فضای سازمانی می زند. محصولات جدید و خدمات جدید با رویکرد تکنولوژیک به مشتریان ارائه می شود. در نهایت مدیریت سازمان با رویکردهای مدیریت مشارکتی و تحت عنوان رهبری دیجیتال انجام می شود.

فرهنگ دیجیتال موضوعی است که به تازگی وارد بورسیه مدیریت و حوزه رفتار سازمانی شده است. به دنبال نظریه ها و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ دیجیتال روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند و یکی از موضوعات اصلی و کانونی مدیریت است. جامعه شناسان، روان شناسان و اقتصاددانان توجه ویژه ای به این موضوع جدید و مهم در مدیریت دارند. در ادبیات سازمان و مدیریت و به ویژه برای مشاغلی که در یک محیط رقابتی فعالیت می کنند، موضوع فرهنگ دیجیتال بسیار مهم است. این یک زیرساخت ضروری برای موفقیت در عصر دیجیتالی شدن است و به همین دلیل در این مقاله سعی شده است فرهنگ دیجیتال را توصیف و مفهوم سازی کنیم.

بازتعریف فرهنگ در عصر دیجیتال

فرهنگ سازمانی در معنای عام آن به مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک اطلاق می شود که بر رفتار و تفکر اعضای سازمان تأثیر می گذارد. می توان آن را نقطه شروع حرکت و پویایی و یا مانعی بر سر راه پیشرفت دانست. فرهنگ دیجیتال با توجه به اینکه برنامه های تحول جدید بیشتر به تحول بنیادین سازمان نگاه می کنند، یکی از اساسی ترین حوزه های تغییر و تحول در سازمان است. بنابراین هدف از اجرای این برنامه ها تغییر و تبدیل فرهنگ سازمان به عنوان مبنایی برای تحول است.

فرهنگ واژه ای است که جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه مردم شناسی به کار می برند و این واژه پراکندگی وسیعی دارد. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می کند یکی از مفاهیم مهم در علوم رفتاری است. فرهنگ تعیین می کند که فرد چه چیزی یاد می گیرد و چگونه رفتار می کند. در مورد چگونگی ایجاد فرهنگ باید گفت که فرهنگ پدیده ای است که از خواسته های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می گیرد.

جغرافیای منطقه، تاریخ و وقایع مردم، زبان و ادبیات رواج یافته در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوه زندگی مردم در پیدایش فرهنگ مؤثر بوده و در ترکیب با هر یک از آنها سازگار است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورها را ایجاد می‌کنند که بر رفتار انسان مسلط است و این امر بر ارتباط بین افراد تأثیر می‌گذارد و آن را آسان می‌کند. در یک مفهوم بسیار کلی، مفهوم فرهنگ کیفیت زندگی گروهی از انسان هاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ در فارسی معانی مختلفی دارد که مهم ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است.

اهمیت فرهنگ دیجیتال

اینکه سازمان را باید نوعی فرهنگ دانست، یعنی سیستمی که اعضای آن در مورد سازمان یک نتیجه مشترک دارند، پدیده ای نسبتاً جدید است. در گذشته، سازمان به عنوان ابزاری منطقی در نظر گرفته می شد که می توان از آن برای کنترل گروهی از افراد و هماهنگ کردن کار آنها استفاده کرد. این سازمان دارای سطوح عمودی، دایره ها، سلسله مراتب اختیارات و ویژگی های مشابه بود. اما واقعیت این است که یک سازمان فراتر از این است و شخصیتی مانند یک شخص دارد.

سازمان فرآیندی سیستماتیک از روابط افراد برای دستیابی به اهداف معین است. از ترکیب دو کلمه فرهنگ و سازمان، ایده جدیدی به وجود آمد که هیچ یک از این دو کلمه حاوی این ایده نیست. سازمان استعاره ای از انضباط است، در حالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه منظم. فرهنگ به صحبت در مورد چیزی غیر از مشکلات فنی در سازمان کمک می کند و نوعی روان را در کنار نوعی رمز و راز برمی انگیزد. بنابراین می توان گفت که فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک فرد است.

فرهنگ دیجیتال پدیده ای است که در سازمان وجود دارد و همه اعضا متفق القول هستند که دست نامرئی افراد را به سمت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. دانستن و درک آنچه فرهنگ یک سازمان را می سازد، نحوه ایجاد و نگهداری آن به ما کمک می کند تا رفتار افراد سازمان را بهتر توجیه کنیم. منظور از فرهنگ دیجیتال سیستمی از استنباطات مشترکی است که اعضا در مورد یک سازمان دارند و این ویژگی دو سازمان را از یکدیگر جدا می کند.

نیاز به فرهنگ دیجیتال

رفتار و عملکرد کارکنان موضوعی جدی است که همه مدیران و سرپرستان به آن توجه دارند و بر آن نظارت دارند. موفقیت سازمان ها در انجام ماموریت ها و دستیابی به اهداف تا حد زیادی به رفتار و عملکرد کارکنانشان بستگی دارد. بنابراین، شناخت ریشه های این رفتار و عملکرد، یافتن عوامل مؤثر بر آنها، ارزیابی رفتار و عملکرد کارکنان و طراحی و اجرای روش های مؤثر و نوآورانه برای بهبود رفتار و عملکرد کارکنان ضروری است.

آمار به دست آمده از مطالعات و تحقیقات متعدد در دنیا نشان می دهد که درصد کمی از کارکنان با جان و دل کار می کنند و تمام انرژی و تلاش خود را در قالب رفتار و عملکرد مطلوب و رضایت بخش برای موفقیت سازمان خود صرف می کنند. به عبارت دیگر، هنوز بخش قابل توجهی از توانایی ها و خواسته های بالقوه کارکنان وجود دارد که به فعلیت نرسیده و در قالب رفتار و نتایج متجلی نشده است.

فرهنگ دیجیتال یکی از جدیدترین اصطلاحات در ادبیات مدیریت است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مدیریت قرار گرفته است. محققان حوزه فرهنگ دیجیتال معتقدند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت به فرد است. و معتقدند برای ایجاد رشد در افراد جامعه باید بررسی شخصیت آنها صورت گیرد. بر این اساس شاخص های رشد سازمانی در دنیای دیجیتال امروزی را باید در فرهنگ سازمان جستجو کرد.

قدرت فرهنگ دیجیتال را می توان با تعداد اعضای متعهد به ارزش های غالب و میزان تعهد اعضا به ارزش ها و هنجارهای غالب سازمان تعیین کرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که فرهنگ دیجیتال، سیستمی از استنباط ها و درک مشترکی است که اعضای یک سازمان یا موسسه نسبت به آن سازمان دارند و این ویژگی دو سازمان را از یکدیگر جدا می کند.

شکل گیری فرهنگ دیجیتال

فرهنگ در علوم اجتماعی به نظامی از معانی مشترک اطلاق می شود که به طور آشکار و جمعی توسط گروهی خاص در زمان خاصی پذیرفته می شود و بر اساس این نظام معانی، اعمال و رفتار گروه صورت می گیرد. سازمان گروهی از افراد است که برای دستیابی به اهداف معینی با یکدیگر همکاری می کنند.

فرهنگ دیجیتال مجموعه ای از مفروضات اساسی است که افراد سازمان در برخورد با مشکلات، انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام درونی ایجاد، کشف و توسعه داده اند و مفید و ارزشمند بودنشان را ثابت کرده اند و در نتیجه روش ادراک، تفکر و احساس صحیح به اعضای جدید منتقل می شود. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورهای راهنما، درک و روش‌های تفکری که در بین اعضای سازمان مشترک است و اعضای جدید به عنوان روش‌های صحیح انجام کارها و تفکر به دنبال آن هستند، فرهنگ دیجیتال نامیده می‌شود.

به طور کلی سازمان یک پدیده فرهنگی است و هر سازمانی فرهنگ خاص خود را دارد. علاوه بر این، یکی از استعاره هایی که برای درک و تحلیل سازمان ها استفاده می شود، استعاره فرهنگ است. همانطور که شخصیت برای افراد تعریف می شود (به معنای یک سری ویژگی های ثابت و پایدار است)، شخصیت را نیز می توان برای سازمان ها تعریف کرد. فرهنگ دیجیتال شخصیت هر سازمانی است. این بدان معنی است که سازمان ها می توانند محافظه کار، خلاق، ترسو و غیره باشند. درست مثل مردم

خلاصه و نتیجه گیری

فرهنگ دیجیتال به اعضای سازمان حس هویت می بخشد. فرهنگ باعث می شود افراد تعهداتی خارج از علایق و علایق شخصی خود داشته باشند. مدیران سازمانی می توانند از طریق یک فرهنگ دیجیتال (قوی) با قوانین نانوشته، از طریق هنجارهای گروهی و مراقبت های ناشی از آن، اعمال و رفتار اجتماعی و حرفه ای کارکنان را کنترل کنند. این کنترل باعث افزایش راندمان کاری، نظم و ثبات می شود و از طرفی سطح عملکرد کارکنان رابطه مستقیمی با فرهنگ دیجیتال دارد.

موفقیت سازمان ها در انجام ماموریت ها و دستیابی به اهداف تا حد زیادی به رفتار و عملکرد کارکنانشان بستگی دارد و این روند توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده است و هر روز بر دامنه مطالعات در این زمینه افزوده می شود. توجه متخصصان را به خود جلب می کند و خود گویای اهمیت موضوع است. با توجه به اهمیت فراوان فرهنگ دیجیتال بر عملکرد سازمانی از یک سو و نقش موثر عملکرد کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی، از سوی دیگر، انجام پژوهشی برای بررسی ابعاد مختلف فرهنگ دیجیتال بر عملکرد کارکنان ضروری به نظر می رسد. بدون شک انجام چنین پژوهشی دیدگاه های جدید و کاربردی ایجاد خواهد کرد که نه تنها به غنای ادبیات دانشگاهی کمک می کند، بلکه ممکن است نتایج مثبتی برای مدیران سازمانی و تصمیم گیران سازمانی داشته باشد.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

فرهنگ دیجیتال – مدیر پارس

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top