لوگوی سردار طنسیری برای تصرفات نفتی ایران


سردار علیرضا تنگسیری فرمانده ناوگان سپاه با اشاره به سالروز توقیف نفتکش متخلف انگلیسی در تیرماه 1397، گفت: این اقدام در پاسخ به خباثت انگلیسی ها انجام شد و زمانی که شناورهای ما به سمت این نفتکش رفتند، بالگرد اسکورت در منطقه آمد و اگر اسکورت را انجام نمی دادیم، او را فرود می آوردیم که اگر او نفتکش را انجام نمی دادیم، او را فرود می آوردیم و ما آن را فرود می آوردیم. کشتی جنگی متحرک نیز به آب های ما نزدیک شد و به او هشدار دادیم که اگر از منطقه دور نشود هدف قرار خواهد گرفت که او نیز رعایت کرد.

تنگسیری با بیان اینکه انگلیس شر بسیار دارد و از آمریکا بدتر است، به توقیف نفتکش حامل نفت ایران اشاره کرد و گفت: امروز دوران کوبیدن در به پایان رسیده است و اگر بزنند باید منتظر بمانند تا خورده شوند و اکنون اعلام می کنیم شرکت نفتی را که می خواهد نفت ما را از این کشتی خالی کند، مسئول می دانیم در حالی که مسئول این کشتی است.

لوگوی سردار طنسیری برای تصرفات نفتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top