لیست تمامی صندوق های سرمایه‌گذاری تعداد + آپدیت


گنجینه زرین شهر 1390/07/18 560,540.18 میلیارد ریال 1.28% 4.84% 9.84% 19.49% 232.72% لینک ورود به سایت صندوق لوتوس پارسیان 1391/07/18 560,076.95 میلیارد ریال 1.53% 4.65% 9.40% 18.82% 220.38% لینک ورود به سایت صندوق با درآمد ثابت کاردان 1394/01/17 500,956.43 میلیارد ریال 1.56% 4.72% 9.65% 19.10% 165.10% لینک ورود به سایت صندوق اندوخته پایدار سپهر 1392/02/08 265,427.5 میلیارد ریال 1.63% 5.43% 11.09% 21.15% 222.86% لینک ورود به سایت صندوق ثابت حامی 1393/06/12 244,826.99 میلیارد ریال 1.85% 5.43% 10.63% 21.37% 473.24% لینک ورود به سایت صندوق اوج ملت 1391/04/11 187,760.82 میلیارد ریال 1.82% 5.54% 11.04% 21.21% 229.20% لینک ورود به سایت صندوق سپید دماوند 1400/01/23 159,038.03 میلیارد ریال 1.76% 5.53% 11.04% 23.29% 56.79% لینک ورود به سایت صندوق افرا نماد پایدار 1398/12/21 139,126.65 میلیارد ریال 2.05% 5.61% 12.81% 25.96% 112.01% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم کارا 1400/08/16 135,860.05 میلیارد ریال 2% 6.13% 12.39% 25.70% 45.07% لینک ورود به سایت صندوق اندوخته توسعه صادرات آرمانی 1394/11/28 135,014.09 میلیارد ریال 1.34% 4.80% 10.21% 20.80% 150.19% لینک ورود به سایت صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1394/02/05 132,030.21 میلیارد ریال 2.06% 5.57% 11.73% 24.47% 455% لینک ورود به سایت صندوق مشترک آتیه نوین 1388/12/26 115,797.18 میلیارد ریال 1.66% 4.64% 9.98% 18.22% 276.12% لینک ورود به سایت صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران 1396/04/31 108,859.21 میلیارد ریال 1.73% 5.17% 10.31% 20.50% 130.17% لینک ورود به سایت صندوق ره آورد آباد مسکن 1392/01/24 106,507.85 میلیارد ریال 1.76% 5.26% 10.38% 19.34% 182.06% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با در آمد ثابت کاریزما 1393/09/25 98,623.52 میلیارد ریال 1.93% 5.91% 11.71% 22.23% 233.71% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند 1396/05/30 93,237.49 میلیارد ریال 2% 5.93% 11.67% 22.65% 120.77% لینک ورود به سایت صندوق بانک گردشگری 1390/04/27 89,013.82 میلیارد ریال 1.79% 5.40% 9.05% 18.42% 289.08% لینک ورود به سایت صندوق گنجینه امید ایرانیان 1394/03/30 81,706.7 میلیارد ریال 1.81% 5.39% 10.85% 21.20% 179.44% لینک ورود به سایت صندوق ارزش آفرینان دی 1390/07/03 74,266.91 میلیارد ریال 1.90% 5.72% 11.42% 22.05% 249.04% لینک ورود به سایت صندوق اندیشه ورزان صبا تامین 1397/07/11 66,055.46 میلیارد ریال 1.95% 6.08% 12.33% 25.01% 183.39% لینک ورود به سایت صندوق بانک ایران زمین 1390/11/07 62,129.95 میلیارد ریال 1.70% 5.09% 10.28% 20.13% 175.07% لینک ورود به سایت صندوق مشترک یکم ایرانیان 1387/11/14 55,737.97 میلیارد ریال 1.86% 5.34% 10.67% 20.39% 379.26% لینک ورود به سایت صندوق با درآمد ثابت نگین سامان 1396/02/03 54,211.09 میلیارد ریال 2.34% 5.67% 11.25% 21.94% 101.33% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس 1401/05/09 53,939.47 میلیارد ریال 1.98% 5.81% 9.40% 22.68% 21.34% لینک ورود به سایت صندوق امین آشنا ایرانیان 1391/01/26 50,795.35 میلیارد ریال 2.07% 6.41% 12.34% 22.86% 254.76% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار 1394/09/10 49,711.25 میلیارد ریال 1.98% 5.89% 11.66% 24.21% 154.26% لینک ورود به سایت صندوق مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 1394/03/11 44,844.31 میلیارد ریال 1.82% 5.56% 11.06% 20.43% 178.53% لینک ورود به سایت صندوق نگین رفاه 1391/06/20 44,044.89 میلیارد ریال 1.94% 5.58% 11.15% 20.48% 244.57% لینک ورود به سایت صندوق با درآمد ثابت کیان 1395/09/28 43,502.34 میلیارد ریال 2.37% 2.98% 10.69% 24.66% 335.38% لینک ورود به سایت صندوق ثبات ویستا 1400/06/24 43,340.6 میلیارد ریال 2.01% 6.12% 12.27% 25.06% 48.64% لینک ورود به سایت صندوق سپر سرمایه بیدار 1399/06/27 37,774.77 میلیارد ریال 2.26% 6.36% 13.21% 24.82% 85.98% لینک ورود به سایت صندوق امین یکم فردا 1395/10/04 33,022.48 میلیارد ریال 2.27% 4.98% 10.23% 20.63% 141.26% لینک ورود به سایت صندوق همای آگاه 1400/05/31 32,995.04 میلیارد ریال 1.85% 5.42% 10.78% 21.44% 38.95% لینک ورود به سایت صندوق گسترش فردای ایرانیان 1390/07/19 31,856.36 میلیارد ریال 1.97% 5.64% 10.81% 21.18% 266.80% لینک ورود به سایت صندوق توسعه تعاون صبا 1394/08/23 31,487.3 میلیارد ریال 1.80% 5.31% 10.64% 20.34% 156.64% لینک ورود به سایت صندوق ارمغان فیروزه آسیا 1396/10/09 30,799.28 میلیارد ریال 2% 5.16% 12.04% 24.69% 260.88% لینک ورود به سایت صندوق پاداش سرمایه بهگزین 1394/09/17 29,765.02 میلیارد ریال 1.87% 5.68% 11.18% 21.61% 198.90% لینک ورود به سایت صندوق مشترک کارگزاری کارآفرین 1390/07/24 27,568.35 میلیارد ریال 1.90% 5.68% 11.37% 22% 271.45% لینک ورود به سایت صندوق یاقوت آگاه 1399/01/20 25,269.47 میلیارد ریال 2.01% 5.19% 12.60% 24.04% 85.33% لینک ورود به سایت صندوق آرمان کارآفرین 1390/01/15 24,868.07 میلیارد ریال 1.89% 5.61% 11.40% 21.76% 274.98% لینک ورود به سایت صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی 1389/12/25 24,576.75 میلیارد ریال 1.94% 5.68% -6.31% 6.47% 245.72% لینک ورود به سایت صندوق پارند پایدار سپهر 1395/05/11 24,443.6 میلیارد ریال 0.12% 4.21% 13.06% 23.39% 28.42% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم نیلی دماوند 1401/12/23 24,136.47 میلیارد ریال 2.56% 5.92% —- —- 7.98% لینک ورود به سایت صندوق لبخند فارابی 1401/06/20 23,718.17 میلیارد ریال 2.10% 6.25% 12.52% —- 21.25% لینک ورود به سایت صندوق آرمان آتی کوثر 1394/12/18 23,545.12 میلیارد ریال 2.32% 7.39% 14.08% 26.98% 387.43% لینک ورود به سایت صندوق ثابت آوند مفید 1401/05/01 20,999.86 میلیارد ریال 1.85% 5.66% 11.47% —- 22.72% لینک ورود به سایت صندوق ارزش کاوان ایرانیان 1400/10/22 19,958.39 میلیارد ریال 2.14% 5.76% 16.01% 29.31% 42.92% لینک ورود به سایت صندوق مشترک بانک مسکن 1388/12/16 19,289.23 میلیارد ریال 1.92% 5.76% 11.40% 21.40% 2300.09% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل 1395/07/03 19,287.83 میلیارد ریال 2.02% 6.02% 11.87% 22.41% 152.01% لینک ورود به سایت صندوق آوای فردای زاگرس 1399/11/04 18,984.58 میلیارد ریال 2.01% 6.15% 12.38% 24.89% 67.62% لینک ورود به سایت صندوق با درآمد ثابت کوثر یکم 1394/07/25 17,697.97 میلیارد ریال 0.13% 4.83% 7.59% 21.08% 188.49% لینک ورود به سایت صندوق اعتماد داریک 1399/04/30 16,612.85 میلیارد ریال 1.80% 6.37% 15.46% 30.71% 67.10% لینک ورود به سایت صندوق امین انصار 1392/04/18 13,275.41 میلیارد ریال 2.60% 6.35% 11.91% 21.80% 202.74% لینک ورود به سایت صندوق مشترک پیروزان 1392/04/04 13,244.35 میلیارد ریال 1.73% 4.84% 10.04% 20.36% 219.85% لینک ورود به سایت صندوق مشترک آسمان امید 1397/11/30 12,956.88 میلیارد ریال 1.97% 5.75% 11.66% 24.02% 120.83% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم 1398/07/28 12,696.87 میلیارد ریال 1.99% 6.48% 11.52% 24.80% 157.01% لینک ورود به سایت صندوق حکمت آشنا ایرانیان 1389/04/20 12,111.88 میلیارد ریال 2.04% 7.04% 12.91% 23.54% 411.77% لینک ورود به سایت صندوق اندوخته آمیتیس 1399/05/05 11,164.18 میلیارد ریال 1.48% 5.27% 9.02% 18.99% 63.08% لینک ورود به سایت صندوق ارزش پاداش 1401/02/07 10,171.31 میلیارد ریال 2.62% 6.72% 13.66% 24.56% 29.14% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم پایدار نو ویرا 1401/08/30 9,887.19 میلیارد ریال 2.01% 6.32% 12.86% —- 16.66% لینک ورود به سایت صندوق مختص اوراق دولتی خلیج فارس 1401/05/26 9,301.08 میلیارد ریال 3.23% 6.69% 12.87% —- 23.78% لینک ورود به سایت صندوق مشترک سپهر تدبیرگران 1392/11/08 9,122.32 میلیارد ریال 1.81% 5.37% 10.68% 20.76% 213.37% لینک ورود به سایت صندوق هدیه فارابی 1396/11/21 9,069.77 میلیارد ریال 1.87% 5.59% 11.45% 22.20% 123.19% لینک ورود به سایت صندوق ارمغان ایرانیان 1398/07/20 8,968.96 میلیارد ریال 1.91% 5.71% 10.86% 20.96% 88.21% لینک ورود به سایت صندوق شکوه اوج دماوند 1401/05/30 8,647.95 میلیارد ریال 1.98% 5.97% 11.45% —- 21.19% لینک ورود به سایت صندوق اعتبار آفرین ایرانیان 1399/06/27 7,880.8 میلیارد ریال 1.82% 5.67% 11.14% 20.98% 56.60% لینک ورود به سایت صندوق اندوخته ملت 1390/12/02 7,488.72 میلیارد ریال 1.88% 5.55% 11.11% 20.75% 225.95% لینک ورود به سایت صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم 1393/12/12 7,358.6 میلیارد ریال 1.55% 2.98% 8.38% 20.34% 151.16% لینک ورود به سایت صندوق مشترک فراز اندیش نوین 1388/10/21 6,644.25 میلیارد ریال 1.49% 4.77% 10.34% 19.13% 281.04% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم افق آتی 1401/04/06 6,072.73 میلیارد ریال 1.94% 5.76% 11.44% 22.29% 23.51% لینک ورود به سایت صندوق اعتماد هامرز 1400/12/08 5,807.95 میلیارد ریال 1.50% 5.86% 12.05% 22.41% 29.82% لینک ورود به سایت صندوق دارا الگوریتم 1398/07/02 5,628.89 میلیارد ریال 2% 5.55% 11.08% 21.88% 80.84% لینک ورود به سایت صندوق درین بها بازار 1402/01/05 5,073.98 میلیارد ریال 1.58% 5.32% —- —- 6.86% لینک ورود به سایت صندوق کامیاب آشنا 1400/04/28 4,587.23 میلیارد ریال 1.83% 5.74% 11.87% 24.82% 54.04% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم رایکا 1401/08/25 4,249.83 میلیارد ریال 2% 6% 12.56% —- 16.42% لینک ورود به سایت صندوق مشترک صنعت و معدن 1388/04/09 4,081.86 میلیارد ریال 4.18% 8.28% 14.53% 24.92% 439.92% لینک ورود به سایت صندوق الماس کوروش 1399/07/06 3,379.27 میلیارد ریال 2.11% 6.34% 11.40% 20.66% 55.82% لینک ورود به سایت صندوق ترنج سودمند 1401/06/12 3,293.53 میلیارد ریال 2.01% 5.96% 11.82% —- 19.31% لینک ورود به سایت صندوق سپهر سودمند سینا 1400/05/31 3,116.19 میلیارد ریال 2.14% 7.44% 12.96% 23.51% 39.64% لینک ورود به سایت صندوق توسعه افق رابین 1401/12/22 3,034.15 میلیارد ریال 2.13% 6.54% —- —- 8.92% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1401/12/10 2,893.34 میلیارد ریال 2.06% 6.14% —- —- 11.52% لینک ورود به سایت صندوق مروارید آگاه 1401/09/07 2,820.75 میلیارد ریال 1.93% 6.01% 12.13% —- 15.22% لینک ورود به سایت صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما 1401/03/28 2,813.87 میلیارد ریال 1.86% 5.60% 11.19% 23.62% 25.49% لینک ورود به سایت صندوق پایا ثروت پویا 1401/10/27 2,585.73 میلیارد ریال 1.92% 4.73% 13.01% —- 10.73% لینک ورود به سایت صندوق گنجینه یکم آوید 1396/02/04 2,530.46 میلیارد ریال 1.53% 4.11% 8.31% 18.49% 157.04% لینک ورود به سایت صندوق آتیه ملت 1390/05/23 2,514.6 میلیارد ریال 1.83% 5.54% 11.04% 20.80% 240.35% لینک ورود به سایت صندوق ارزش آفرین گلرنگ 1395/01/29 2,269.76 میلیارد ریال 1.91% 5.73% 10.98% 21.23% 162.79% لینک ورود به سایت صندوق ندای ثابت کیان 1400/12/18 2,253.31 میلیارد ریال 1.97% 5.89% 11.59% 22.41% 29.83% لینک ورود به سایت صندوق مشترک البرز 1392/02/08 2,232.38 میلیارد ریال 1.97% 5.07% 9.52% 18.03% 366.97% لینک ورود به سایت صندوق سرآمد بازار 1396/02/12 1,994.5 میلیارد ریال 1.65% 4.87% 9.70% 19.03% 124.03% لینک ورود به سایت صندوق پاداش اعتماد تمدن 1396/06/28 1,851.51 میلیارد ریال 1.67% 3.44% 9.20% 20.29% 130.10% لینک ورود به سایت صندوق گنجینه داریوش 1398/08/26 1,758.21 میلیارد ریال 1.92% 5.80% 11.21% 21.47% 75.92% لینک ورود به سایت صندوق سپهر خبرگان نفت 1394/05/17 1,703.67 میلیارد ریال 1.61% 4.40% 8.80% 19.95% 177.46% لینک ورود به سایت صندوق رشد پایدار آبان 1401/02/20 1,605.08 میلیارد ریال 1.93% 5.72% 11.30% 22.01% 25.61% لینک ورود به سایت صندوق گنجینه آینده روشن 1394/04/09 1,603.89 میلیارد ریال 2.22% 18.14% 25.09% 36.62% 220.25% لینک ورود به سایت صندوق ثابت مانی 1400/06/21 1,535.27 میلیارد ریال 1.94% 5.30% 18.05% 29.10% 51.26% لینک ورود به سایت صندوق مشترک اندیشه فردا 1392/05/23 1,405.27 میلیارد ریال 2.29% 6.42% 10.27% 15.17% 380.55% لینک ورود به سایت صندوق خاتم ایساتیس پویا 1399/10/07 1,386.39 میلیارد ریال 2.09% 5.70% 12.84% 23.54% 66.72% لینک ورود به سایت صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1390/07/19 1,309.38 میلیارد ریال 0.72% 6.56% 12.13% 21.01% 239.58% لینک ورود به سایت صندوق بازده ثابت 1401/09/16 1,289.7 میلیارد ریال 0.92% 6.32% 12.05% —- 14.42% لینک ورود به سایت صندوق امین سامان 1390/08/04 1,231.73 میلیارد ریال 1.49% 4.44% 8.83% 17.93% 225.48% لینک ورود به سایت صندوق مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا 1401/12/02 1,182.65 میلیارد ریال 1.65% 6.31% 13.65% —- 13.58% لینک ورود به سایت صندوق نوع دوم اعتبار 1401/11/17 1,072.74 میلیارد ریال 2.53% 5.81% 16.48% —- 12.44% لینک ورود به سایت صندوق مشترک نوین نگر آسیا 1394/09/25 956.89 میلیارد ریال 1.71% 5.07% 10.58% 22.46% -96.85% لینک ورود به سایت صندوق ثابت نامی مفید 1396/11/28 918.85 میلیارد ریال 2.08% 5.41% 10.46% 19.45% 112.27% لینک ورود به سایت صندوق امین ملت 1389/02/19 916.74 میلیارد ریال 1.54% 4.68% 9.61% 18.91% 235.13% لینک ورود به سایت صندوق ثابت آکام 1402/04/03 850.86 میلیارد ریال 3.23% —- —- —- 1.45% لینک ورود به سایت صندوق راسا الگوریتم 1402/01/05 827.43 میلیارد ریال 1.95% 5.11% —- —- 8.35% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا 1400/11/18 731.17 میلیارد ریال 1.46% 6.97% 15.29% 25.92% 40.69% لینک ورود به سایت صندوق اتحاد آرمان اقتصاد 1400/06/24 647.08 میلیارد ریال 2.12% 5.65% 6.84% 17.62% 34.59% لینک ورود به سایت صندوق مشترک آسمان سهند 1400/10/26 625.14 میلیارد ریال 1.88% 5.50% 10.98% 21.46% 32.47% لینک ورود به سایت صندوق زمرد نو ویرا ذوب آهن 1398/07/17 508.31 میلیارد ریال 1.57% 4.76% 9.93% 20.09% 86.14% لینک ورود به سایت صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار 1401/11/03 464.39 میلیارد ریال 1.98% 6.06% —- —- 13.64% لینک ورود به سایت صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار 1394/12/18 374.59 میلیارد ریال 1.82% 4.61% 14.23% 23.61% 197.69% لینک ورود به سایت صندوق شکوه بامداد زاگرس 1401/06/19 351.44 میلیارد ریال 2% 5.93% 11.96% —- 19.99% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص 1394/09/15 326.62 میلیارد ریال 1.59% 7% 18.12% 29.98% 208.69% لینک ورود به سایت صندوق مشترک صبای هدف 1395/05/02 287.7 میلیارد ریال 2.03% 4.91% 10.41% 18.17% 162.08% لینک ورود به سایت صندوق گنجینه الماس بیمه دی 1397/08/28 274.92 میلیارد ریال 2.05% 5.20% 16.40% 32.08% 281.65% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری لوتوس رویان 1395/12/16 273.67 میلیارد ریال 1.73% 5.04% 8.94% 18.39% 159.21% لینک ورود به سایت صندوق خزانه داریوش 1401/04/15 267.43 میلیارد ریال 1.68% 4.75% 11.13% 21.06% 21.46% لینک ورود به سایت صندوق صخره سرمایه و دانش 1401/01/21 236.54 میلیارد ریال 1.91% 6% 12.22% 24.62% 30.88% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری فردای روشن 1395/02/13 171.24 میلیارد ریال 1.18% 3.85% 7.63% 15.64% 211.19% لینک ورود به سایت صندوق مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند 1401/07/09 156.99 میلیارد ریال 2.04% 4.94% 8.13% —- 14.18% لینک ورود به سایت صندوق توسعه سرمایه نیکی 1395/01/17 155.12 میلیارد ریال -0.66% 0.07% 10.19% 19.98% 445.27% لینک ورود به سایت صندوق مختص اوراق دولتی نشان هامرز 1401/03/28 131.36 میلیارد ریال 3.19% 7.05% 13.18% 26.82% 28.73% لینک ورود به سایت صندوق پیشگامان سرمایه نوآفرین 1398/06/16 102.05 میلیارد ریال 1.65% 5.48% 10.47% 19.05% 81.83% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران 1393/02/29 101.21 میلیارد ریال 1.20% 3.59% 7.11% 15.62% 153.42% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری همیار آشنا ایرانیان 1392/11/05 74.03 میلیارد ریال 1.20% 8.69% 20.20% 31.79% 251.14% لینک ورود به سایت صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا 1393/07/01 53.1 میلیارد ریال 1.76% 4.97% 9.03% 16.63% 234.04% لینک ورود به سایت صندوق
لیست تمامی صندوق های سرمایه‌گذاری تعداد + آپدیت

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top