معنی رنگ ها | مفهوم رنگ ها | معنی رنگ ها در کشور و بسته بندی


معنی رنگ ها (Colors Meaning) یا معنی و مفهوم رنگ ها از نظر رفتاری، در دیگر کشورها و بسته بندی موضوعی است که باید هر فرد، کشور و شرکتی به آن توجه ویژه داشته تا از نظر رفتاری و روابط عمومی، در مواجهه با کشورها و فرهنگ های دیگر و همچنین مواد صادراتی خود دچار اشتباهات ناشیانه نشوند، چرا که یک اشتباه کوچک شاید باعث بشوند در کشور مورد نظر با توجه به این که از آن ماده غذایی یا وسیله استفاده می کنند، ذهنیتی منفی از نظر انواع طراحی های محصول یا بسته بندی، یا رنگ آن داشته باشند. این که هنر طراح باید در رنگ شناسی قوی باشد را دست کم نگیریم و به این مهم بپردازیم. پس در این مقاله به این مهم ها پرداخته و در آخر مقاله در مورد روانشناسی رنگها نیز با توجه به رنگ های گرم، سرد و خنثی توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

معنی رنگ های مختلف چیزی نیست که ما در هر لحظه از طول روز از آن غافل شویم. چرا که رنگ‌ ها را در همه چیز اطرافتان می‌ بینید، اما آیا تا به حال به تاثیری که هر یک از آن رنگ‌ ها روی شما می‌ گذارند فکر کرده اید؟ چه اثر آرام بخش آسمان آبی و مزارع سبز باشد، چه قرمز و زردی که بزاق دهان را زیاد می کند و فست فودی ها از آن ها استفاده می کنند. هر رنگ معنایی دارد و احساسات را در بر می گیرد. یک علم و هنر کامل در معانی رنگ ها وجود دارد. به عنوان یک کارآفرین یا طراح، آگاهی از این معانی در رنگ ضروری است تا به شما کمک کند رنگ های خود را هوشمندانه انتخاب کنید و از قدرت جادویی نمادین رنگ در کشورهای مختلف بهره ببرید.

رنگ ها می توانند ابزار قدرتمندی باشند، البته اگر بدانید چگونه از آنها استفاده کنید. برای یک کسب و کار، انواع مکان هایی وجود دارد که رنگ در آن نقش می بندد. مثل جلسات کاری، مذاکرات کاری، سخنرانی و ….

انتخاب رنگ همچنین در ارتباطات آنلاین و بازاریابی معنادار است. وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، ایمیل ها، ارائه ها و همچنین ابزارهای آفلاین مانند آگهی ها و بسته بندی محصولات.

البته در مقاله قبلی سایت به خصوصیات رنگ های مختلف و تاثیری که بر انسان می گذارد نیز پرداخته ایم که توصیه می کنیم اول آن را مطالعه کنید، تا با شناختی بیشتر و دیدی بازتر به مطالعه این مقاله بپردازید.

همچنین مقاله معنی رنگ گل ‌ها را برای کسانی که دوست دارند هدیه خاص و گلی خاص را به دوست، همسر، معشوقه و… دهند نوشته ایم که می توانید با کلیک روی عنوان آن ها هر کدام را مطالعه کنید.

معنی و مفهوم رنگ ها مثلا معنی رنگ ها در فرهنگ ایران و کشورهای دیگر متفاوت می باشد. به طوری که حتی در بسته بندی نیز باید به این نکات توجه ویژه برای صادرات محصولات شود.

رنگ ها چه معنی دارند
معنی رنگ‌ها

هر رنگ به چه معناست
رنگ های مختلف
رنگ های پرچم ایران به چه معناست

مقدمه در مورد معنی رنگ ها

رﻧﮓ ﻫﺎ از ﻗﺪﻳﻢ داراي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي ﺑﻮدﻧﺪ. در ﭘﻴﺶ و ﭘـﺲ از اﺳـﻼم نیز این چنین بود.
مثلا
رﻧـﮓ سبز را ﻧﺸـﺎﻧﺔ ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ دانستند. ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن رﻧﮓ ﺳﻴﺎه را ﻧﺸﺎﻧﻪ وقار می دانستند. ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺻـﻠﺢ و ﺳـﺮخ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ ﮔﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ.رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ، ﺳـﻴﺎه و آﺑـﻲ ﺳﻴﺮ ﺧﺮﻳﺪاران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺻﻮرﺗﻲ، آﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، آﺑﻲ روﺷـﻦ و آﺑـﻲﺗﻴﺮه ﺧﺮﻳﺪاران *ﭘﻮﻟﺪار* را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻢ رﻧـﮓ و آﺑـﻲ آﺳـﻤﺎﻧﻲ اﻓـﺮاد آرام و ﻣﻄﻴﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد جذب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ. ﺗﻨﻬـﺎ ﮔﻮﺷﻪ اي از اﺛﺮ آن را در روﺣﻴﺎت، ﻛﺎر، ﺧﺴـﺘﮕﻲ، ﺣـﻮادث، ﻫﻨـﺮ (مقاله هنر و چیستی آن) و ادراك اﻧﺴـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎر رﻧﮓ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻧﻘـﺶ
آن در ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي رﻧـﮓ ﻫـﺎ،
اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ اﻧﺴـﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ او و ﻓﺮآﻳﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي صنعتی-خدماتی لازم اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، رﻧﮓ
ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑـﺮ روح و روان آدﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ، ﺟﺴﻢ او را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

در این مقاله ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻫﺎ از نظر احساسی و خلق و خوی اﻧﺴﺎن، معنی رنگ های در کشورهای دیگر و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴم ﺷﺪ.

مفهوم رنگ ها را در ادامه بررسی می کنیم.

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ قرمز از نظر احساسی و خلق و خو

ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ، ﺧﻄﺮ، ﻧﻴﺮو و ﻧﺸﺎط اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ، اﺷـﺘﻴﺎق ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺷﺠﺎﻋﺖ، اراده ﻗﻮي و آرزوﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﮔﺮﻣﻲ، ﻗﺪرت، ﺟﻨﮓ، ﻫﻴﺠﺎن، ﺗﻈﺎﻫﺮ، آﺗﺶ، ﺧﻮن، ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ، ﺧﺸﻢ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺳﺖ.
ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺮژي دﻫﻨﺪه و ﻣﺤﺮك ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي اﺳـﺖ.
ﺑـﺎ دﻳﺪن رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ.
رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﭼﻨـﺪ ﺣـﺲ را ﺗﻮاﻣـﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻮدﻛﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ.
ﻗﺮﻣﺰ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ روﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳـﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

معنی و مفهوم رنگ قرمز در کشورهای مختلف

در ﭼﻴﻦ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﺸـﻦ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ و در ﻏـﺮب ﻗﺮﻣـﺰ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺧﻮش اﻗﺒﺎﻟﻲ اﺳﺖ.در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن ﻛﺮﻳﺴـﻤﺲ اﺳـﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎر ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ روز ﻋﺸﻖ ورزي دارد.
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮﻣﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻲ اﺳـﺖ. در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.

رنگ قرمز در این مکان ها استفاده شود

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻮدرو، ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻓـﺮوش ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠـﻲ، ﺳـﺎﻧﺪوﻳﭻ و ﭘﻴﺘـﺰا ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎ رﻧﮓ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در رﺳﺘﻮران ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه رﻧﮓ ﻫﺎي آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

رنگ قرمز در این مکان ها استفاده نشود

اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ رﻧـﮓ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد چرا که ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﺧﻮن اﺳﺖ.

رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ ﻧﺎرﻧﺠﻲ از نظر احساسی و خلق و خو

ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻃﺮاوت و ﺷﺎدي، ﮔﺮﻣﻲ، اﺷﺘﻴﺎق و ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد و ﺟـﺪﻳﺖ در ﻛـﺎر اﺳـﺖ.
اﻳـﻦ رﻧـﮓ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و روﺷﻨﻲ ذﻫﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺤـﺮك اﺷـﺘﻬﺎ اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

معنی و مفهوم رنگ نارنجی در کشورهای مختلف

در ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﻳﻦ رﻧـﮓ در ﻫﻨـﺪ و ﻣﻜﺰﻳـﻚ رﻧـﮓ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎي ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﻞ و ﻧﻴﺰ ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ. معنی رنگ ها در لباس سفید به عنوان رﻧﮓ ﻟﺒـﺎس روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﺑـﻮداﻳﻲ ﻧﻴـﺰ استفاده شده اﺳﺖ.

رنگ نارنجی در صنایع بسته بندی

اﻳﻦ رﻧﮓ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪي در ﺟﺬاب ﻛﺮدن و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ دارد. رﻧﮓ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﮔﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ.

رنگ سبز از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ سبز از نظر احساسی و خلق و خو

رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭼﻮن در ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎروري، ﺗـﺎزﮔﻲ، اﻳﻤﻨـﻲ و ﻛﺎﻣﻴـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔﻲ، ﺟﻮاﻧﻲ، ﭘﻮل، ﻧﻮﮔﺮاﻳﻲ، ﭘﺸﺘﻜﺎر، ﻏﺮور، ﻋﺰم اﺳﺘﻮار، اﻣﻴﺪ و ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﺳﺒﺰ رﻧﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را آرام ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، درد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ و اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ روﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ در ﭼـﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

معنی و مفهوم رنگ سبز در کشورهای مختلف

ﺳﺒﺰ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺛﺮوت اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺑﺴﻴﺎري از
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ و ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. همچنین اﻳـﻦ رﻧـﮓ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي اﻳﻤﻨـﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
و ﻧﺸﺎن ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ) اﺳﺖ.

در ﭼـﻴﻦ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﻳﺐ ﻛﺎري و ﺗﻘﻠﺐ دارد. از
اﻳﻦ رو در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ راﻫـﻲ  
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر خواهند شد ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ رﻧﮓ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد.

رنگ سبز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ، رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ.در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ رﻧﮓ ﺳـﺒﺰ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺳـﻼم اﺳـﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﺷﺎن از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻗﺒـﺎل ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻣﻴﺪ و ﺷﺎدي اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻟﺰي اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﺳﺖ.

.

سبز در صنایع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي

در  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي دﻻﻟﺖ ﺑﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻮدن آن اﺳـﺖ.

.

رﻧﮓ ﺳﻴﺎه از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ سیاه از نظر احساسی و خلق و خو

ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت، ﻣﺮﻣﻮزﺑﻮدن، رﺳﻤﻲ ﺑﻮدن و وﻗﺎر اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎ رﻧـﮓ ﺳـﻴﺎه نشانه ﻧﻔﻲ زﻧﺪﮔﻲ، ﺑﻲ ﻋﻼﻗﮕﻲ، ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ، ﻧﺎﺑﺎوري، ﺳﻮﮔﻮاري و ﻋﺰاداري اﺳﺖ.

معنی رنگ سیاه در کاربردهای دیگر

رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را از ﺑﻪ روز ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎز ﻣﻲ دارد.
اﻳـﻦ رﻧـﮓ اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﺣﺴﺎﺑﺪاران، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻟـﻮازم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎﺳﺖ.

.

رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ سفید از نظر احساسی و خلق و خو

ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮا، ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ، ﺗﺎزﮔﻲ، ﺻـﻠﺢ، ﭘـﺎﻛﻲ، ﻛﻤـﺎل، ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ و ﺳـﺎدﮔﻲ اﺳـﺖ.

معنی و مفهوم رنگ سفید در کشورهای مختلف

اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ از نظر معنی رنگ ها در لباس، ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ. از اﻳـﻦ رو اﻳـﻦ رﻧـﮓ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ. در اﻳﺮان رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﻋﺮوﺳﻲ و ازدواج ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮاي تجهیزات ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻫﺎ، ﻣﻮزه ﻫﺎ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺧﺸﻜﺸﻮﻳﻲ ﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﻨﺪوﻫﺎ رﻧﮓ ﻋﺰا و ﺳﻮﮔﻮاري اﺳﺖ.
در ﭼﻴﻦ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮگ است.
در ﺑﺮزﻳﻞ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻼل و ﺷﻜﻮه اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ از رﻧﮓ ﺳـﻔﻴﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
در آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﻛﻲ و ﺧﻠﻮص اﺳـﺖ.

.

رﻧﮓ آﺑﻲ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ آبی از نظر احساسی و خلق و خو

رﻧﮓ آﺑﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، از اﻳﻦ رو ﻧﺸـﺎﻧﻪ آراﻣـﺶ وﭘـﺎﻛﻲ اﺳـﺖ.
آﺑﻲ در اﻧﺴـﺎن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ، راﺣﺘﻲ، آﺳﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
رﻧﮓ آﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﻳﻜﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﻋﻘـﻞ، ﺻـﺪاﻗﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺖ.
رﻧـﮓ آﺑﻲ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻣﺎي ﺑﺪن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ آﺑﻲ در وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه وزن ﻣﻨﺎﺳـﺐ  اﺳﺖ.
اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﻗﺎر اﺳﺖ و رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﻳﺎن اﺳـﺖ.

رنگ آبی در صنعت غذا

رﻧـﮓ آﺑـﻲ اﺷﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن را ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، از اﻳﻦ رو در رﺳﺘﻮران ﻫﺎ از اﻳﻦ رﻧﮓ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد. اﻳﻦ رﻧﮓ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آورده ﺷﻮد ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﻣﺤﺼـﻮل را ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

.

معنی و مفهوم رنگ آبی در کشورهای مختلف

در آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ زﻳﺎدي دارد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ. از اﻳـﻦ رو  در ﻧﻤﺎد ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ از رﻧﮓ آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﭼﻴﻦ رﻧﮓ آﺑـﻲ ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﺑـﺪﻳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻳﻬﻮدي ﻫﺎ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺳﺖ.
در ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ رﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎ آﺑﻲ اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺴـﻴﺤﻲ رﻧـﮓ آﺑـﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻠﺢ و ﺑﻬﺸﺖ را ﻫﻤﺮاه دارد.
در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

.

کاربردهای رنگ آبی در صنایع مختلف

اﻳـﻦ رﻧـﮓ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي آب، دﻓﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن، داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﺼـﺪﻳﺎن و ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، روان ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻮازم ﻛﺎﻫﺶ وزن اﺳﺖ.

.

رﻧﮓ زرد از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ زرد از نظر احساسی و خلق و خو

اﻳﻦ رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رؤﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و روﺷﻨﻲ، ﻧﻮر، ﺗﺤﺮك، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ.
زرد رﻧﮕـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ، ﺧﻮﺷﺮوﻳﻲ، ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ، راﺣﺘﻲ و ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ است.  
زرد، رﻧﮓ اﺣﺘﻴﺎط اﺳﺖ.
زرد اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﺮده، ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ وا ﻣﻲ دارد.
زرد اعصاب ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﻓﻌـﺎل و در ﻋﻀـﻼت اﻧـﺮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

.

معنی و مفهوم رنگ زرد در کشورهای مختلف

زرد در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮدن را دارد.
در آﺳﻴﺎ رﻧﮓ زرد ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺗﻘـﺪس و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛـﺎري اﺳـﺖ.
در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺴـﻴﺤﻲ زرد ﻧﺸـﺎﻧﺔ ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و داﻧﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
در ﻣﺎﻟﺰي ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺎﻻﻳﻲ ﻫﺎ، ﻫﻨﺪي ﻫﺎ و ﭼﻴﻨﻲ ﻫـﺎ اﺳﺖ رﻧﮓ زرد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ دارد و ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻋﻤﺮ زﻳـﺎد اﺳـﺖ.
در ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر از رﻧﮓ زرد در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻬـﺮه ﮔﺮﻓـﺖ.

.

کاربرد زرد در صنایع مختلف

ﻛـﺎرﺑﺮد ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ زرد در ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را از ﻣﺤﺼﻮل دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺎﺑﻨﺎﻛﻲ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ آﮔﻬﻲ ﻫﺎﺳﺖ.

.

رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ ارغوانی از نظر احساسی و خلق و خو

ارﻏﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﺷﻜﻮه اﺳﺖ.
رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺨﺼﻮص دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻟﺌﻮﻧﺎردوداوﻳﻨﭽﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
اﻳﻦ رﻧﮓ ﻗﺪرت ﺗﺨﻴﻞ را در ﻛﻮدﻛﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.

.

معنی و مفهوم رنگ ارغوانی در کشورهای مختلف

اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻮاري و ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ دارد وﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻧﺠﺎﺑﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ اﺳﺖ.
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﻳـﻦ رﻧـﮓ ﻧﺸـﺎﻧﺔ دﻟﺘﻨﮕـﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﻬﻦ اﺳﺖ.
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ رﻧﮓ ارغوانی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺛﺮوت و ﺗﻮان ﮔﺮي اﺳﺖ.
در ﭼﻴﻦ رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺑﺪ ﻳﻤﻦ و ﺑﺪ اﻗﺒﺎل اﺳﺖ.

.

رنگ ارغوانی در صنایع بسته بندی

اﻳﻦ رﻧﮓ ﭼﻮن ﻛﻢ ﺗﺮ در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳـﺘﻔﺎده از آن در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

.

رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ قهوه ای از نظر احساسی و خلق و خو

ﻗﻬـﻮه اي رﻧـﮓ اﻋﺘﻤـﺎد، ﺳـﺨﺘﻲ، ﺧﺎﻧﻮاده دوﺳﺘﻲ، اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ و آﺳﺎﻳﺶ، ﻗﺪرت، ﺑﻠﻮغ و راﺣﺘﻲ اﺳـﺖ.
ﻗﻬﻮه اي ﻧﺸﺎﻧﻪ راﺣﺘﻲ و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
ﻗﻬﻮه اي ﻧﻤﺎد ﭼﻮب، ﻗﻬﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮآﻣﺪه از زﻣﻴﻦ اﺳـﺖ.
در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
وﺟﻮد رﻧﮓ ﻗﻬـﻮه اي در ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ در ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﻛﺸﻮر ﻫـﺎي ﻏﺮﺑـﻲ ﻗﻬـﻮه اي ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺗﻨـﻲ اﺳﺖ.

.

رنگ قهوه ای مناسب چه شغل هایی است؟

قهوه ای رﻧـﮓ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي آﻫﻦ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻏﺬا ﻓﺮوﺷﻲ ﻫـﺎ، ﻓﺮوﺷـﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘﻮﺷـﺎك ﻣﺮداﻧﻪ،ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ، ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ و ﻧﺠﺎري ﻫﺎﺳﺖ.

.

رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از نظر روانشناسی، کشورها و بسته بندی

رنگ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي از نظر احساسی و خلق و خو

رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻧﮓ به ﻣﻌﻨﺎي ﮔﻮﺷﻪ گیری، ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ، ﺑﻲ ﻣﻴﻠﻲ و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ است.

.

خاکستری در صنایع ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي

از اﻳﻦ رﻧﮓ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮد.

.

رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ از نظر رفتاری، کشورها و بسته بندی

رنگ ﺑﻨﻔﺶ از نظر احساسی و خلق و خو

اﻳﻦ رﻧﮓ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﻧـﺞ و ﻫﻤـﺪردي اﺳـﺖ. بعضی رﻧـﮓ ﺑـﻨﻔﺶ را ﻧﺸـﺎﻧﻪ روﺣﻴﻪ ﻟﻄﻴﻒ و زﻳﺒﺎ ﭘﺴﻨﺪي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.

.

بنفش در صنایع بسته بندی

اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ رﻧـﮓ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

.

رنگ های مورد استفاده در کشورها و فرهنگ های مختلف

در ژاﭘﻦ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻃﻼﻳﻲ، ﺳﻔﻴﺪ، ارﻏﻮاﻧﻲ، ﻧﻘﺮه اي و ﺻﻮرﺗﻲ
دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧﻮب ﻣﺤﺼﻮل دارد. 

در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ رﻧـﮓ در ﻃﺮاﺣـﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﺮان رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي پرچم
ﻣﻠﻲ اﺳﺖ و در ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ.

در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ، و ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ دارد.  

در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴــﻪ رﻧــﮓ ﻫــﺎي ﺳــﻔﻴﺪ، ﻗﺮﻣــﺰ
و ارﻏــﻮاﻧﻲ ﻣــﻮرد ﻋﻼﻗــﻪ ﻣــﺮدم اﺳــﺖ.

در آﻟﻤﺎن و ﺑﻠﮋﻳﻚ رﻧﮓ ﻫﺎي زرد و ﻗﺮﻣﺰ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ.

در داﻧﻤﺎرك، ﻛﺎﻧﺎدا و اتریش رﻧﮓ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ارﺟﺤﻴﺖ
دارﻧﺪ.

در ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﻳﻮﻧﺎن رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻧﺮوژ و ﻫﻠﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﺮﻣﺰ و ﺑـﻨﻔﺶ  ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﻳﺮﻟﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺒﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ مورد توجه
مردم قرار دارند.

در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ رﻧﮓ ﻫﺎي زرد و ﻗﻬـﻮه اي ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺮدم
دارﻧﺪ.

ﻣﺮدم روﺳﻴﻪ نیز ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، آﺑﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﻧﺎرﻧﺠﻲ بیشتر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

.

در علم روز پزشکی از روان شناسی رنگ های مختلف مثل روانشناسی رنگ ارغوانی، روانشناسی رنگ آبی و… برای درمان استفاده می شوند.

روانشناسی رنگها در ذهن ناخودآگاه ما تاثیر دارد و می تواند بر موارد زیر تاثیر مستقیمی بگذارد که عبارتند از:

 • شخصیت
 • ویژگی‌های اخلاقی
 • علاقه
 • رنگ لباس
 • رنگ محیط اطراف
 • بار احساسی و عاطفی در موقعیت های مختلفی دارند.
 • درمان بیماری‌ های
 • مثبت فكر کردن
 • کاهش استرس شغلی

همان طوری که در مقاله هنر و چیستی آن نیز گفته شد، هنر درمانی یکی از به روزترین علم ها برای درمان بیماران می باشد.

رنگ درمانی نیز از گذشته های دور با توجه به اثرات روحی و روانی رنگ های مختلف مورد توجه بود و به مرور زمان روانشناسی رنگ ها نیز به وجود آمد.
چرا که هر رنگ تاثیر خود را دارد و مثل موارد بالا نیز که شمرده شدند با دیدن احساس فرق می کند، اعصاب بینایی تحریک می شود و….
رنگ ها در هنرهای مختلف مثل نقاشی رنگ روغن که اگر در سایت نقاشی رنگ روغن بخوانید به سه دسته گرم، سرد و خنثی تقسیم می شوند.

.

روانشناسی رنگ های سبز، بنفش و آبی به عنوان رنگ های سرد

روانشناسی رنگ سبز

 • آرامش بخش بوده
 • مورد استفاده در بیمارستان‌، طراحی دکوراسیون و… می باشد.
 • از بین برنده اضطراب و تنش
 • دوست داران این رنگ دارای شخصیتی مثبت، با اراده و پشتکار هستند.
 • استفاده زیاد این رنگ سبب کسالت می شود.

.

روانشناسی رنگ آبی

 • رنگ معنوی که باعث ایجاد آرامش می شود.
 • بهره وری را بالا می برد.
 • مورد استفاده در طراحی اتاق خواب‌
 • دوست داران این رنگ دارای صداقت و وفاداری، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر هستند.
 • عالی برای کم کردن فشار خون بالا
 • مناسب برای کاهش حساسیت
 • استفاده زیاد رنگ آبی سبب سردی و ناامیدی می‌ شود.

.

روانشناسی رنگ بنفش

 • بنفش نماد دانایی و احترام است.
 • باعث ایجاد خلاقیت می شود.
 • دوست داران اسن رنگ افراد جسوری می باشند.
 • مناسب برای دفتر کار
 • باعث کاهش مشکلات عصبی و میگرن می شود.

.

روانشناسی رنگ های رنگ قرمز، زرد و نارنجی به عنوان رنگ های گرم

روانشناسی رنگ قرمز

 • قرمز تحریک کننده است.
 • باعث افزایش فشار خون می شود.
 • باعث افزایش ضربان قلب می‌ شود.
 • قرمز نماد هیجان، شور و نشاط، عشق و صمیمیت است.
 • مورد استفاده افراد خوش قلب، عجول و زود جوش و فعال و پر جنب و جوش می باشد.
 • استفاده زیاد از قرمز باعث پرخاشگری افراد می‌ شود.
 • قرمز باعث تحریک و بهبود عملکرد جنسی می شود.
 • قرمز باعث افزایش آدرنالین خون می شود.

.

روانشناسی رنگ نارنجی

 • نارنجی رنگی برای خوش بینی و مثبت اندیشی می باشد.
 • دوست داران این رنگ افرادی اجتماعی، خوش خلق، صادق و … هستند.
 • این رنگ مفید برای حفظ انرژی است.
 • نارنجی اشتها را افزایش می دهد.

.

روانشناسی رنگ زرد

 • رنگی به عنوان روشنی و شادی است.
 • تمرکز را افزایش می دهد.
 • باعث افزایش سوخت و ساز بدن می‌ شود.
 • دوست داران این رنگ بلند پرواز، افرادی اجتماعی و شوخ‌ طبع هستند.
 • رنگ زرد مناسب برای درمان یبوست و تحریک سیستم گوارش است.
 • مناسب برای بهبود تفکر منطقی
 • استفاده زیاد باعث عصبانیت بیشتر افراد می شود.

.

روانشناسی رنگ های رنگ سفید و مشکی به عنوان رنگ های خنثی

روانشناسی رنگ سفید

 • نشان دهنده پاکیزگی و بی گناه بودن است.
 • دوست داران این رنگ باعث صلح و آرامش هستند و دارای خلاقیت بالا می باشند.
 • رنگی مناسب تابستان است.

.

روانشناسی رنگ مشکی یا سیاه

 • رنگ مشک سلطه و قدرت را نشان می دهد.
 • سیاه نشان دهنده خودنمایی است.
 • این رنگ نشان دهنده خوش ذوقی فرد است.
 • دوست داران این رنگ احترام زیادی به افراد دور و بر خود می گذارند.

.

مترادف ها یا هم معنی برای کلمه معنی رنگ ها

مترادف ها یا هم معنی برای کلمه معنی رنگ ها که بیشتر افراد دنبال آن هستند عبارتند از:

معنی رنگ ها – مفهوم رنگ – معنی رنگ ها در فرهنگ ایران – مفهوم رنگ ها – معانی رنگ ها – معنی هر رنگ – مفهوم رنگها – رنگ کشور ها – معنای رنگ ها – معنی رنگها – معنی تمام رنگ ها – مفاهیم رنگ ها – معنی انواع رنگ ها – معنی همه رنگ ها – معنی رنگا – معنای رنگ – معنی رنگ لباس ها – رنگ ها – معنی رنگ – معنی رنگ های مختلف – معانی رنگها – معنای هر رنگ – معنی و مفهوم رنگ ها – معنی رنگ های – معنای رنگها معني رنگ ها – رنگ – رنگ عنی – روانشناسی رنگ آبی – نشانه رنگ ها – معني قلب سفيد – روانشناسی رنگها – روانشناسی رنگ ارغوانی – معنی قلب نارانجی – معنی قلب نارتجی – مفهوم هر رنگ – رنگ معنی – مفهوم رنگ نارنجی – مفهوم رنگ قرمز – پرچم کشور آبی و زرد – مفهوم رنگ سفید – پرچم قرمز زرد آبی – پرچم زرد ابی قرمز – رنگ بنفش نماد چیست

PDF مقاله معنی رنگ ها


تاریخ انتشار: “29 شهریور 1398”

تاریخ آپدیت: “21 مهر1401”


منابع:

کتاب طراحی 1 فنی و حرفه ای


مقاله تخصصی قبلی سایت آگهی تخصصم اینه – در مورد مهندسی مکانیک (مقاله انواع چیلر) را می توانید با کلیک روی عنوان آن بخوانید.

شرایط تولید محتوای تخصصی و خرید رپورتاژ آگهی (با ارسال در 20 شبکه اجتماعی و وبلاگ سایت) در سایت آگهی تخصصم اینه را با کلیک روی عنوان آن ها مطالعه نمایید.


برای دریافت مقالات بعدی سایت ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید.


اینستاگرام و تلگرام ایده، نوآوری، خلاقیت و تکنولوژی ما هست

4.6/5 – (16 امتیاز)معنی رنگ ها | مفهوم رنگ ها | معنی رنگ ها در کشور و بسته بندی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top