پرسشنامه ارزش آفرینی دیجیتال – پارس مادر


دانلود پرسشنامه ارزش آفرینی دیجیتال با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 19 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

ابعاد: عوامل فنی، عوامل مدیریتی و عوامل ارزش آفرینی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزش آفرینی دیجیتال

تعریف مفهومیارزش آفرینی دیجیتال، ایجاد منافع بیشتر از هزینه های ناشی از استفاده از قابلیت های دیجیتال در سازمان است. ایجاد ارزش دیجیتال را می توان به عنوان هر نسل از محصولات و خدمات مبتنی بر استفاده از اطلاعات دیجیتال و فناوری های ارتباطی تعریف کرد که منجر به کالاها و خدمات با کیفیت ذاتی می شود که نشان دهنده ارزش مطلوب است. «ارزش آفرینی دیجیتال» در معنای وسیع، هر تولیدی است که مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دیجیتال باشد که بتواند نیازهای انسان را در مواقع کمبود برآورده کند.

  • عوامل فنی
  • عوامل مدیریتی
  • عوامل ایجاد ارزش

تعریف عملیاتی: برای سنجش ارزش آفرینی دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 3 سازه اصلی و 19 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد.


0
0
صداها

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه ارزش آفرینی دیجیتال – پارس مادر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top