پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 16 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

ابعاد: مدرنیته، سودمندی، امنیت و کاربردی

ضمیمه: فرم کوتاه پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی شامل 5 امتیاز

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی

تعریف مفهومیبازاریابی الکترونیکی استفاده از اینترنت و ابزارهای الکترونیکی برای ایجاد، حفظ و توسعه روابط با مشتریان است. تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش این سبک از بازاریابی شده است. هدف از بازاریابی الکترونیکی افزایش خرید الکترونیکی مشتریان از یک فروشگاه اینترنتی است. بازاریابی الکترونیکی به عنوان استفاده از اینترنت در فعالیت های بازاریابی مرتبط با مشتری، کانال های توزیع و فروش، تحقیقات بازاریابی و ارتباطات مدیریتی تعریف می شود.

تعریف عملیاتیبرای سنجش بازاریابی الکترونیکی از پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 4 سازه اصلی و 16 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد.

کاربرد: در بسیاری از مطالعات بازاریابی، استفاده از بازاریابی الکترونیکی در کنار سایر ابعاد ضروری است. در چنین شرایطی بهتر است از فرم کوتاه پرسشنامه استفاده شود. ترینور و همکاران (2011) برای این منظور مقیاسی سه ماده ای ارائه می کند. ترجمه این پرسشنامه و اطلاعاتی در مورد روایی و پایایی آن نیز پیوست شده است.


5
2
صداها

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه بازاریابی الکترونیکی – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top