پرسشنامه بلوغ بازاریابی – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه بلوغ بازاریابی با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 18 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

منبع: پرسشنامه محقق ساخته بر اساس تحقیق انج و اسپکت

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بلوغ بازاریابی

تعریف مفهومیبلوغ بازاریابی در ساده ترین تعریف خود، حرکت از رویکردهای فروش محور به مشتری مداری در فعالیت های تجاری است. این مفهوم تلفیقی از دو مفهوم «مدیریت بازاریابی» و «بلوغ سازمانی» با رویکردی یکپارچه است.

سطح بلوغ بازاریابی میزانی است که سازمان در انجام فعالیت های روشمند و سیستماتیک سیستم ها، فرآیندها، تخصص و رویه ها را تعریف کرده است. سطوح بلوغ بازاریابی شامل سازمان های منفعل، سیستماتیک، همسو و هدایت شونده است. برای اینکه سازمان مسیر تعالی را طی کند و بتواند آن را بهبود بخشد، باید روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار کرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بلوغ بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 سطح اصلی و 18 اقدام عملیاتی است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

راه تفسیر: زیرا امتیاز نهایی هر سازه بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده قابل محاسبه است.

این پرسشنامه به گونه ای تکمیل شده است که گروهی از مدیران ارشد و مدیران بازاریابی باید با اجماع آن را تکمیل کنند. اصولاً این پرسشنامه نباید برای هر فرد جداگانه ارسال شود و سپس میانگین گیری شود. البته محققین می توانند در صورت تمایل پرسشنامه را به صورت جداگانه ارسال و تدوین کنند و برای کارهای آماری خود از آن استفاده کنند.

یک نکته بسیار مهم: اگر سطح بلوغ سازمان در مرحله 5 بالغ است، باید در تمام سطوح پایین تر نیز بالغ باشد. در غیر این صورت هنگام تکمیل پرسشنامه خطایی رخ داده است. به طور کلی میانگین نمره بلوغ در هر سطح باید کمتر از نمره بلوغ سطوح پایین باشد.


0
0
صداها

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه بلوغ بازاریابی – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top