مجله اینترنتی

خبرهای روز دنیای آنلاین

پرسشنامه تحقیقات بازار و بهره برداری


دانلود پرسشنامه تحقیقات بازار و بهره برداری با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق ساخته

ابعاد: تحقیقات بازار، بهره برداری از بازار

تعداد سوالات: 18 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تحقیقات بازار و بهره برداری

تعریف مفهومیتحقیق و بهره برداری از بازار به معنای شناسایی و بهره برداری از فرصت های محیطی در راستای اهداف تجاری است. اکتشاف و بهره برداری دو مقوله مهم در مدیریت بازاریابی هستند. تحقیقات بازار به تحقیقات بازاریابی نیز گفته می شود و به معنای تلاش سازمان برای شناسایی بازار و یافتن فرصت هایی برای موفقیت و بهبود عملکرد سازمان است.

موضوع تحقیق بازار و بهره برداری از مهمترین عناصر مرتبط با یادگیری سازمانی است. اکتشاف و بهره برداری اساساً دو فعالیت سازمانی مجزا هستند که برای کسب مزیت رقابتی و بقای بلندمدت یک سازمان باید به طور همزمان انجام شوند. از دیدگاه راث، عملکرد مناسب بازارها به قوانین حاکم بر تشکیل مبادلات بستگی دارد.

تعریف عملیاتی:

برای اندازه گیری تحقیقات بازار و بهره برداری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 2 سازه اصلی بهره برداری (سوالات 1 تا 9) و اکتشاف (10 تا 18) و 18 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد.

پرسشنامه تحقیقات بازار و بهره برداری

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top