پرسشنامه حفظ مشتری – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه حفظ مشتری با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

  • مقیاس حفظ مشتری کیورانا دارای 12 امتیاز و یک بعدی است
  • مقیاس حفظ مشتری گاب دارای 14 ماده و سه بعدی است

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد پرسشنامه گیب: «توسعه روابط با مشتری»، «زیرساختی» و «مشتری مداری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حفظ مشتری

تعریف مفهومیحفظ مشتری به توانایی یک شرکت برای حفظ مشتریان در یک دوره زمانی اشاره دارد. نرخ حفظ مشتری بالا به این معنی است که مشتریان دوباره برای خرید باز خواهند گشت. این مفهوم با مفهوم ریزش مشتری در تضاد است و عنصر اصلی مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطه است.

از منظر مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری یک استراتژی و فرآیند جامع است که سازمان را قادر می سازد تا مشتریان سودآور را شناسایی، جذب، حفظ و پرورش دهد. استراتژی حفظ مشتری فرآیند کلی ایجاد و حفظ روابط سودمند با مشتری از طریق ارائه ارزش و رضایت مشتریان کلیدی است. یک شرکت نباید سعی کند همه مشتریان خود را حفظ کند. اما باید تمام تلاش خود را برای حفظ مشتریان ارزشمند و سودآور انجام دهد. از این مقیاس می توان برای حفظ مشتریان آنلاین نیز استفاده کرد.

تعریف عملیاتیبرای سنجش میزان حفظ مشتری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 3 سازه اصلی و 14 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

راه تفسیر: چون امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. محدوده امتیاز نهایی بین 14 تا 70 است و نقطه برش آن است. 42 .اگر مقدار متوسط ​​بالای 3 باشد ( حد متوسط ​​طیف لیکرت ) وضعیت سازه مورد مطالعه مساعد است . می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون اهمیت نتایج استفاده کرد.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه حفظ مشتری – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top