پرسشنامه دانشگاه دیجیتال – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه دانشگاه دیجیتال با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: پارسمادیر

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

هدف: ارزیابی درجه دیجیتالی شدن دانشگاه ها

تعداد سوالات: 13 سوال با مقیاس لیکرت پنج درجه ای و یک بعدی

توجه: این پرسشنامه توسط تیم اختصاصی پارسمودیر تهیه شده است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دانشگاه دیجیتال

تعریف مفهومی: دانشگاه دیجیتال تحولی در نظام آموزش عالی است که با استفاده از ابزارها و خدمات دیجیتال، شیوه تدریس، منابع آموزشی و تعریف استاد و دانشجو را به طور اساسی تغییر داده است. به نظر می‌رسد دانشگاه‌ها مجبورند به این سیستم آموزشی جدید روی بیاورند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش میزان دانشگاه دیجیتال از پرسشنامه 13 گویه ای استفاده شد. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

قابلیت اطمینان و اعتبار: برای سنجش روایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از کارشناسان دانشگاه قرار گرفت. سپس روایی پرسشنامه با محاسبه ضریب اعتبار محتوایی سنجیده شد. از آنجایی که میزان CVR در همه موارد بیشتر از 0.33 بود، روایی پرسشنامه تایید شد. برای سنجش پایایی، 30 پرسشنامه بین اساتید دانشگاه توزیع شد. آلفای کرونباخ 866/0 محاسبه شد که بیشتر از 7/0 است، بنابراین پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است.

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t-tech نمونه برای سنجش معناداری نتایج پرسشنامه دانشگاه دیجیتال استفاده کرد.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه دانشگاه دیجیتال – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top