پرسشنامه فرهنگ دیجیتال – پارس مدیر


دانلود پرسشنامه فرهنگ دیجیتال با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 12 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای (یک بعدی)

فایل پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه محقق فرهنگ دیجیتال شامل 8 گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه فرهنگ دیجیتال

تعریف مفهومی: فرهنگ دیجیتال پدیده ای نوظهور است که جایگزین فرهنگ سنتی شده است. مجموعه ای از ارزش ها، باورها، آداب و رسوم و نماینده افکار عمومی در فضای جدید ارتباطی است. فرهنگ دیجیتال مستلزم نگرش ها و ویژگی های رفتاری یک گروه اجتماعی خاص در محیط دیجیتال است که می تواند جامعه ای مبتنی بر فناوری و شاهراه شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی جدید باشد. ایجاد فرهنگ دیجیتال کار بزرگی است و نیازمند صبر، پشتکار و تلاش زیاد است. برای ایجاد یک فرهنگ دیجیتال، سازمان ها باید رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا را برای افزایش تعامل و توانمندسازی کارکنان برای ایجاد انگیزه برای تغییر فرهنگ با کمک یکدیگر ترکیب کنند.

تعریف عملیاتی: این پرسشنامه شامل 12 گویه می باشد. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد. همچنین نمونه ای از پرسشنامه محقق ساخته با 8 گویه در پیوست موجود است که نیاز به اعتبارسنجی دارد. به گفته تیم کارشناسی پارسمادیر، این پرسشنامه برای سنجش فرهنگ دیجیتال سازمان ارزش بیشتری دارد.

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد. به همین دلیل بهتر است در تحقیق خود از پرسشنامه فرهنگ دیجیتال استفاده کنید.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه فرهنگ دیجیتال – پارس مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top