پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت – پارس مادر


دانلود پرسشنامه مدیریت هوش مصنوعی با روایی، پایایی، منبع استاندارد و روش تفسیر

نوع فایل: Word

منبع: استاندارد

روش تفسیر: بله

روایی و پایایی: بله

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: 22 سوال با طیف لیکرت پنج درجه ای

ابعاد: “مدیریت با هوش مصنوعی”; “تصمیم گیری بر اساس هوش مصنوعی”؛ “زیرساخت های هوش مصنوعی”؛ “مهارت های هوش مصنوعی” و “استعداد هوش مصنوعی”

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت هوش مصنوعی

تعریف مفهومی: هوش مصنوعی آداب هوش مصنوعی به اختصار هوش مصنوعی نامیده می شود. این هوش، هوشی است که توسط ماشین‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، برخلاف هوش طبیعی که توسط حیوانات، از جمله انسان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود.

هوش مصنوعی کاربردهای زیادی در مدیریت سازمان های دولتی و خصوصی دارد که برای همگام شدن با پیشرفت های تکنولوژی در هزاره سوم باید از آن استقبال کرد. در واقع هوش مصنوعی یک فناوری قدرتمند، همه کاره و انعطاف پذیر است که می تواند بسیاری از صنایع و کسب و کارها را بهبود بخشد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش هوش مصنوعی مدیریت از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل 5 سازه اصلی و 22 گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از مقیاس لیکرت پنج درجه ای استفاده شد. امتیاز هر ساختار را می توان با استفاده از میانگین نمرات موارد مرتبط با آن ساختار محاسبه کرد.

  • «مدیریت هوش مصنوعی
  • تصمیم گیری بر اساس هوش مصنوعی
  • زیرساخت هوش مصنوعی
  • مهارت های هوش مصنوعی
  • میل به هوش مصنوعی

راه تفسیر: از آنجایی که امتیاز نهایی هر سازه را می توان بر اساس میانگین نمرات عناصر تشکیل دهنده محاسبه کرد، بنابراین امتیاز نهایی هر سازه بین 1 تا 5 خواهد بود. اگر مقدار میانگین بالای سه باشد (حد وسط طیف لیکرت) ) پس وضعیت ساختار مورد مطالعه مساعد است. همچنین می توان از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون معناداری نتایج استفاده کرد.

چن و همکاران از تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش اعتبار پرسشنامه استفاده کردند. روایی با استفاده از روایی واگرا و همگرا ارزیابی و تایید شد. آلفای کرونباخ نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد.


5
1
رای

به مقاله امتیاز دهید

پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت – پارس مادر

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top