Flutter Kick چگونه انجام می شود؟ حرکت کیک فلاتر چیست؟


حرکت ضربه فلاتر: به پشت بخوابید. با استفاده از هسته خود، پاهای خود را چند اینچ از زمین بلند کنید و چند ضربه پاهای خود را به پا کنید. اگر هنگام انجام این حرکت در ناحیه پشت احساس ناراحتی کردید، انجام آن را متوقف کنید.

سطح تمرین: میانگین

Flutter Kick چگونه انجام می شود؟ حرکت کیک فلاتر چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top